• JABATAN
 • JABATAN
 • BENDAHARI
 • icmslpte-cutie-Klinik PanelPortal Pelajare-Pay SlipPermohonan Online (U)Permohonan Online (P)DirektoriDownloadPerjawatanSemak Permohonan

Jabatan Bendahari

 • PENGENALAN KEPADA JABATAN

  Jabatan Bendahari diwujudkan sejak penubuhan Institusi Agama Islam pada tahun 1995. Ianya di tadbir oleh seorang Pembantu Tadbir pada ketika itu. Pada 01 Jun 1996 ia telah dilantik sebagi Bendahari dan dibantu oleh dua (2) orang Pembantu Tadbir. Bendahari bertanggungjawab mentadbir dan menjaga hal ehwal kewangan Kolej Universiti dan bertanggungjawab terus melaporkan status kewangan Kolej Universiti kepada Pegawal Kewangan iaitu Rektor dan Lembaga Pengarah.

  Justeru Bendahari telah menyemak semula fungsi utama ketika itu untuk dibaikpulih dari segi Pengurusan Aset, Bajet, Perolehan, Akaun, Pembayaran, Gaji dan Akaun Pelajar.

  Selaras dengan perkembangan akitiviti Institusi, Jabatan Bendahari telah berkembang dan fungsinya telah bertambah, termasuklah Pengurusan Tabung Pinjaman Kenderaan dan Perumahan, Tabung Amanah serta Pentadbiran.

  Setelah Institusi telah menjadi sebuah Kolej Universiti pada tahun 2006, aktiviti yang sedia ada terus dikekalkan.

  Penambahan staf terus berkembang sejajar dengan perkembangan aktiviti Kolej Unversiti dengan peningkatan staf dari tiga (3) orang kepada dua puluh empat (24) orang staf pada masa kini. Fungsi jabatan dan sumbangan staf ke arah memantapkan perjalanan pentadbiran Kolej Universiti secara berterusan supaya menjadi lebih efektif dan cemerlang perlu terus diperkukuhkan dari semasa ke semasa.

   
 • FUNGSI JABATAN

  • Menjana pendapatan dan menyediakan sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai pengurusan dan pembangunan universiti
  • Menentukan sumber kewangan di belanjakan mengikut had yang diluluskan oleh Pengurusan Tertinggi Universiti serta mengikut akta, dasar dan peraturan kewangan universiti yang telah ditetapkan;
  • Memperakaunkan semua transaksi kewangan seperti mana yang diperuntukan oleh akta, dasar dan peraturan kewangan universiti
  •  Memberi Perkdimatan Pengurusan Kewangan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder)
   
 • UNIT-UNIT DI DALAM JABATAN & FUNGSI-FUNGSI

  1. UNIT PELAJAR
   1. Fungsi
    • Mengurus tuntutan dan terimaan biasiswa dari penaja
    • Mengurus dan mengemaskini caj dan bayaran ke Sistem Akaun Pelajar
    • Mengurus pembayaran kepada pelajar (tuntutan yuran, lebihan, biasiswa, tabung pinjaman, kebajikan dan deposit)
    • Mengurus pembayaran yang melibatkan pelajar (kitaran kmpus,yuran komputer dan insuran)
   2. Objektif Kualiti
    • Bayaran dari pelajar dikemaskini ke Sistem Akaun Pelajar dalam tempoh satu (1) hari bekerja
    • Lebihan bayaran dari penaja dikemaskini ke akaun pelajar dalm tempoh tujuh (7) hari bekerja.
    • Aduan dari pelajar/pelanggan diberi maklumbalas/diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.
    • Pembayaran yang melibatkan pelajar dibuat dalam tempoh empat (4) hari beklerja setelah dokumen lengkap diterima.
  2. UNIT BAYARAN
   1. Fungsi
    • Menerima Daftar Bil dan dokumen sokongan yang telah disahkan dari Pusat Tanggungjawab.
    • Mengurus dan memproses semua je nis pembayaran kepada pelanggan mengikut tatacara kewangan Universiti.
    • Menyedia dan mengemukakan Laporan Mingguan, Bulanan dan tahunan untuk Mesyuarat Jawatan kuasa Tetap Kewangan (JKTK), Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Akaun (JKPA), Lemabaga Pengarah Universiti (LPU)
    • Membuat bayaran gaji dan elaun bulanan
   2. Objektif Kualiti
    • Semua tuntutan perjalanan staf yang telah lengkap akan diurus dan dibayar dalam masa empat (4) hari bekerja dari tarikh diterima oleh Jabatan Bendahari.
    • Semua tuntutan bayaran dari pembekal dibayar dalam masa lima (5) hari bekerja dari tarikh diterima oleh Jabatan Bendahari.
    • Tuntutan bayaran Projek Pembangunan dibayar dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh bil diterima oleh Jabatan Bendahari.
    • Membuat pembayaran gaji dan elaun staf tetap/kontrak dan sementara mengikut Pekeliling Bendahari.
    • Membuat pembayaran gaji dan elaun staf sambilan sebelum 7hb. setiap bulan.
    • Membuat bayaran elaun lebih masa staf bersama gaji bulanan pada bulan berikutnya.
  3. UNIT BELANJAWAN
   1. Fungsi
    • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan untuk kelulusan Lembaga Pengarah.
    • Membuat agihan peruntukan belanja mengurus untuk setiap Pusat Tanggungjawab
    • Mengawal perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan dan memastikan segala tanggungan Universiti adalah berpandukan dasar-dasar kewangan Universiti.
    • Mengurus pindahan/tambahan peruntukan apabila memerima permohonan dari Pusat Tanggungjawab.
    • Menyedia laporan pindahan peruntukan setiap suku tahun untuk kelulusan JKTK.
    • Menyedia laporan untuk edaran dan rujukan.
   2. Objektif Kualiti
    • Anggaran belanjawan seterusnya hendaklah dikemukakan kepada JKTK tiga belas (13) bulan sebelum tahun belanjawan.
    • JKTK memperakukan belanjawan untuk kelulusan LPU tidak lewat dari sebelas (11) bulan dari tahun belanjawan.
    • Mendapat kelulusan LPU dan mengemukakan kepada Wisma Negeri tidak lewat dari empat (4) bulan sebelum akhir tahun kewangan.
    • Waran Peruntukan hendaklah dihantar kepada setiap Pusat Tanggungjawab pada hari pertama kerja tahun belanjawan.
  4. UNIT AKAUN
   1. Fungsi
    • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan.
    • Menyediakan Laporan Imbangan Duga setiap bulan dan memastikan laporan-laporan tersebut dikemaskini.
   2. Obkjektif Kualiti
    • Penyata kewangan tahun Universiti dikemukakan kepada Lembaga Pengarah sebelum 30 April tahun berikutnya.
    • Laporan Imbangan Duga bagi semua kumpulan wang disediakan setiap bulan dalam tempoh satu minggu selepas berakhir bulan.
    • Penyata penyesuaian bank disediakan setiap bulan dalam tempoh satu (1) minggu selepas berakhir bulan.
    • Baki Akaun Pelayan disemak antara laporan dalam Sistem ICMS satu minggu selepas berakhir bulan.
  5. UNIT PEROLEHAN & ASET
   1. Fungsi
    • Menguruskan semua perolehan Universiti.
    • Mewujudkan daftar maklumat pembekal dan pekeliling Kontrak Perbendaharaan.
    • Mengendalikan surat perjanjian dan kontrak.
    • Menyedia dan mengeluarkan laporan/maklumat untuk edaran dan rujukan semua Pusat Tanggungjawab.
    • Mengemaskini dan menyimpan daftar aset tetap dan inventori.
    • Menguruskan insuran perlindungan harta benda Universiti.
   2. Objektif Kualiti
    • Mengurus pendaftaran dan surat pendaftaran syarikat dalam tempoh satu (1) hari.
    • Merekod, mengemaskini dan memproses Permintaan Pesanan dalam tempoh satu (1) hari.
    • Urusan pembukaan peti sebutharga dalam tempoh satu (1) hari.
    • Menyediakan laporan sebutharga dan tender dalam tempoh seminggu daripada pembukaannya.
    • Menfailkan PO, perjanjian dan borang sebutharga dalam tempoh satu (1) hari.
    • Mendaftar dan mengemaskini aset/inventori dalam Sistem ICMS dalam tempoh 1 minggu selepas diterima Laporan Pembelian Baru.
    • Menyediakan laporan belian aset/inventori baru setiap awal bulan untul dihantar kepada Pusat Tanggungjawab.
    • Menjalankan pemeriksaan dan tagging aset/inventori mengikut jadual yang ditetapkan.
    • Menyediakan laporan akhir tahun aset/inventori untuk semakan dan kelulusan setiap tiga (3) bulan.
  6. UNIT PINJAMAN, SUBSIDIARI DAN KAWALAN KREDIT
   1. Fungsi
    • Memproses permohonan, mendapatkan kelulusan serta membuat pembayaran bagi kenderaan dan komputer.
    • Membuat pembayaran pendahuluan kepada kakitangan.
    • Mengendalikan akaun-akaun subsidiari semua jenis penghutang.
    • Menguatkuasakam kawalan kredit.
   2. Objektif Kualiti
    • Permohonan pembiayaan komputer dan kenderaan akan diproses dan dibayar dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.
    • Pendahuluan tunai dibawah RM500 akan dibayar dalam tempoh satu (1) jam dari tarikh permohonan lengkap diterima.
    • Pendahuluan staf akan diproses dan dihantar kepada Unit Bayaran dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
    • Pelarasan pendahuluan staf akan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyata diterima.
    • Tindakan susulan ke atas hutang Universiti akan diambil selepas 30 hari dari tarikh invois.
  7. UNIT PENTADBIRAN
   1. Fungsi
    • Mengurus mengenai surat-menyurat Jabatan Bendahari.
    • Mengurus mengenai hal ehwal kakitangan dan Mesyuarat Jabatan.
    • Mengurus mengenai perolehan, pelupusan harta dan panjar wang runcit Jabatan.
   2. Objektif Kualiti
    • Surat-menyurat diagihkan kepada setiap unit dalam masa30 minit.
    • Mesyuarat Jabatan diadakan dua belas (12) kali setahun.
    • Urusan perolehan, pelupusan harta dan panjar wang runcit disediakan mengikut keperluan atau dalam masa 30 minit.

   

   
 • JABATAN BENDAHARI
  Tel : 04-415 5000
   BIL GAMBARNAMA JAWATAN EXT EMAIL 
  1  zamri MOHD ZAMRI BIN SHAHDAN BENDAHARI 5036 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  2  saiful SAIFUL ADLI BIN SUKHAIMI PENOLONG PENDAFTAR 5101 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  3  azmin AZMIN FADHILAH BINTI AHMAD PUAT PENOLONG BENDAHARI 5039 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  4   FUZAINI BINTI MOHAMAD AKAUNTAN 5079 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  5  jihan NAZRAHGIHAN BINTI MAHMUD SETIAUSAHA PEJABAT 5037 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  6  syarifuddin MOHD SYARIFUDDIN BIN TALIB PEM. AM PEJABAT 5040 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  7  azman AZMAN BIN MOHAMAD PEM. AM PEJABAT 5102 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN
  8  fazdli AHMAD FADZLI BIN ABU BAKAR PEN. AKAUNTAN 5042 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  9  muaz MUAZ BIN MOHD TAQIUDDIN (UNIT PEROLEHAN) PEM. TADBIR (P/O) 5043 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  10 kumar  KU MARHISYAM BIN KU MAT DESA (UNIT STOR) PEM. TADBIR (P/O) 5043 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  BAHAGIAN BAYARAN
  UNIT BAYARAN
  11          
  12
   
         
  UNIT GAJI
  13  ramziah RAMZIAH BINTI ZAKARIA PEM. TADBIR KANAN 5042 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  14  harizah HARIZAH BINTI MD ALI PEM. TADBIR (P/O) 5042 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  BAHAGIAN AKAUN
  15  uminadiah UMMI NADIAH BINTI ABU HANIPAH PEN. AKAUNTAN 5042 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  16 nurulain  NURUL AIN BINTI MOHAMAD PEM. TADBIR (P/O) 5040 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  17  syima FAIZATUL SYIMA BINTI OMAR PEM. TADBIR (P/O) 5040 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  BAHAGIAN HASIL (PELAJAR)
  18 hidayah  NURUL HIDAYAH BINTI ABD KARIM PEM. TADBIR (P/O) 5040 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  19 maslina  NUR MASLINA BINTI MASRI PEM. TADBIR (P/O) 5040 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  UNIT PENAJAAN (PELAJAR)
  20 alif  MOHD ALIF AZREEN BIN SHAFIE @ HASSAN PEM. TADBIR (P/O) 5102 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.